Испания

Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища

обн. – ДВ. бр.102 от 23 декември 2022 г.

(Одобрено с Решение № 733 от 5 октомври 2022 г. на Министерския съвет. В сила от 15 ноември 2022 г.)

Срок на действие: Настоящото Споразумение влиза в сила в деня на подписването му от двете Страни и остава в сила за първоначален срок от 5 (пет) години. След изтичането на този първоначален срок Споразумението се подновява автоматично за следващи периоди със същата продължителност, освен ако някоя от двете Страни не изпрати писмено уведомление по дипломатически път на другата Страна поне шест месеца преди изтичането на съответния период за намерението си да го прекрати.


Програма за сътрудничество в областта на образованието, младежта и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за периода 2011 – 2014 г.

обн. – ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г.

Срок на действие: Валидността е до 31.12.2014 г. с автоматично подновяване до подписване на нова


Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и Кралство Испания

обн. – ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.

GoTop