Кралство Белгия

Спогодба за сътрудничество между правителството на Република България от една страна и правителството на Френската общност на Кралство Белгия и правителството на Валония от друга страна

обн. – ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г.

Срок за действие: В сила от 30.06.2000 г.

Тази Спогодба се сключва за срок 5 години и се подновява автоматично за нови периоди от 2 години. Всяка от страните може да я денонсира с предварително писмено уведомление, изпратено до другите страни, най-малко 6 месеца преди изтичането на валидността й. В случай на денонсиране страните ще се постараят да завършат започнатите общи проекти, спазвайки духа на тази спогодба.


Програма 2013 – 2015 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица

обн. – ДВ, бр. 9 от 1.02.2013 г.

GoTop