Република Северна Македония

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2022 – 2025 г.

обн. ДВ. бр.26 от 1 април 2022 г.

Одобрена с Решение № 21 от 24 януари 2022 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването ѝ – 22 март 2022 г.

Срок на действие: В сила от деня на подписването и остава в сила до 31 декември 2025 г. Срокът на действие ще бъде продължен автоматично за нов тригодишен период, освен ако една от страните не поиска нейното прекратяване с шестмесечно писмено предизвестие преди изтичането на нейната валидност.

Тази Програма отменя Програмата между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001 – 2003 г., като изпълнението на текущи съвместни инициативи и дейности следва да продължи до тяхното приключване.

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. – ДВ, бр. 108 от 12.12.2003 г.

Утвърдена с РМС № 328 от 14.05.2001 г., в сила от 08.03.2002 г.


Програма между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001-2003 г.

Подписана на 14.11.2001 г. в Скопие, одобрена с РМС № 65 от 5.02.2002 г., в сила от 20.11.2003 г.

Срок на действие: Съгласно чл. 25 от Програма се сключва за период от 3 години, с автоматично подновяване до скл. на нова


ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

GoTop