Румъния


Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Румъния в областта на науката, образованието и културата за периода 2009 – 2012 г.

Решение № 349 на МС от 15.05.2009 г.


Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ при осъществяване дейността на Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) между правителството на Република България и правителството на Румъния

обн. – ДВ, бр. 26 от 28.03.2006 г.


Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Румъния в областта на науката, образованието и културата за периода 2005 – 2007 г.

обн. – ДВ, бр. 39 от 10.05.2005 г.


Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и изследванията на Румъния за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите

обн. – ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г.


Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. – ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.

Забележка: Съгласно чл. 50 от Програмата валидността и е до 31/12/2012 г. с възможност за автоматично подновяване за период от 1 година до подписване на нова програма


Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно признаване на дипломи и свидетелства за образование, издавани от образователните институции на двете страни, и дипломи за научни степени

обн. – ДВ, бр. 26 от 29.03.2000 г., в сила от 19.11.1999 г.


ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

GoTop