Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по астрономия с Национална астрономичекса обсерватория

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Хелиофизика
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,56

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Астрономия и небесна механика
Акредитация валидна до: 06.04.2026 г.
Оценка: 9,30

GoTop