Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Паразитология и хелминтология
Оценка: 9,20
Акредитацията е дадена на: 30.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Вирусология
Оценка: 9,24
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Имунология
Оценка: 8,04
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Морфология
Оценка: 9,53
Акредитацията е дадена на: 15.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Антропология
Оценка: 9,26
Акредитацията е дадена на: 15.12.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Биохимия
Акредитация валидна до: 14.06.2026 г.
Оценка: 8,56
(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Патология на животните
Акредитация валидна до: 14.05.2025 г.
Оценка: 8,28

Професионално направление: 6.4. Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма:
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека
Акредитация валидна до:
14.05.2025 г.
Оценка:
8,59

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,36

GoTop