Институт по електроника

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по електроника

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на атомите и молекулите
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,05
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,23
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Радиофизика и физическа електроника
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,55
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,57
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на плазмата и газовия разряд
Акредитация валидна до: 02.11.2025 г.
Оценка: 8,20
(актуализирано 23.06.2021 г.)

GoTop