Институт по философия и социология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по философия и социология

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Социология
Оценка: 9,03
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на науката
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Теория на познанието
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 91,4

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Онтология
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Етика
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Естетика
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Логика
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на религията и религиознание
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,80

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на историята
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: История на философията
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Съвременни философски учения
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,05


Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,62

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Наукознание
Акредитация валидна до: 22.03.2022 г.
Оценка: 9,12


Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия
Акредитация валидна до: Не дава програмна акредитация
Оценка: 7,48

GoTop