Институт по физика на твърдо тяло

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физика на твърдо тяло

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,60
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,56
(актуализирано 23.06.2021 г.)

GoTop