Институт по физикохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физикохимия

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физикохимия
Оценка: 9,58
Акредитация валидна до: 17.05.2027 г.
(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Електрохимия
Оценка: 9,65
Акредитация валидна до: 17.05.2027 г.
(актуализирано 22.02.2022 г.)

GoTop