Институт по информационни и комуникационни технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по информационни и комуникационни технологии

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Оценка: 9,45
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма:
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Оценка:
9,08
Акредитацията е дадена на:
07.07.2022 г.
Срокът на валидност е
до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма:
Комуникационни мрежи и системи
Оценка:
9,06
Акредитацията е дадена на:
07.07.2022 г.
Срокът на валидност е
до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Оценка: 9,60
Акредитацията е дадена на: 30.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Информатика
Оценка: 9,54
Акредитацията е дадена на: 30.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Изчислителна математика
Оценка: 9,58
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика от област: Технически науки
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,32


Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника от област: Технически науки
Докторска програма: Комуникационни мрежи и системи
Акредитация валидна до: 13.05.2022 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника от област: Технически науки
Докторска програма: Компютърни системи, комплекси и мрежи
Акредитация валидна до: 13.05.2022 г.
Оценка: 9,18

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,44

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,60

GoTop