Институт по инженерна химия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по инженерна химия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма:
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология
Акредитация валидна до:
01.02.2027 г.
Оценка:
9,39
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Докторска програма: Биохимичното инженерство
Акредитация валидна до: 2013 г.

Докторска програма: Технология за пречистване на водите
Акредитация валидна до: 2012 г.

Докторска програма: Системи и устройства за опазване на околната среда
Акредитация валидна до: 2012 г.

GoTop