Институт по катализ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по катализ

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Химична кинетика и катализ
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,65
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Химия на твърдото тяло
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,64
(актуализирано 28.06.2021 г.)

GoTop