Институт по математика и информатика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по математика и информатика

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Оценка: 9,58
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Методи за обработка и защита на данни
Оценка: 8,78
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма: Информатика
Оценка: 9,57
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Математически анализ
Оценка: 9,55
Акредитацията е дадена на: 05.08.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Диференциални уравнения
Оценка: 9,58
Акредитацията е дадена на: 05.08.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Геометрия и топология
Оценка: 9,62
Акредитацията е дадена на: 05.08.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Изследване на операциите
Оценка: 9,57
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Изчислителна математика
Оценка: 9,43
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Математическа логика
Оценка: 9,54
Акредитацията е дадена на: 05.08.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Алгебра и теория на числата
Оценка: 9,60
Акредитацията е дадена на: 05.08.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Теория на вероятностите и математическа статистика
Оценка: 9,58
Акредитацията е дадена на: 05.08.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по …, област на висше образование 1. Педагогика
Докторска програма: Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии
Акредитация валидна до: 11.11.2025 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,70

GoTop