Институт по механика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по механика

Професионално направление: 4.5 Математика, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Механика на флуидите
Оценка: 9,52
Акредитацията е дадена на: 23.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Теоретична механика
Оценка: 9,15
Акредитацията е дадена на: 23.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Биомеханика
Оценка: 9,59
Акредитацията е дадена на: 23.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Оценка: 9,48
Акредитацията е дадена на: 23.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Приложна механика
Оценка: 9,58
Акредитацията е дадена на: 23.02.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Оценка: 9,12
Акредитацията е дадена на: 06.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 27.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.5 Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Оценка: 9,67
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технология на композитните материали
Акредитация валидна до: 24.01.2026 г.
Оценка: 9,44


Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Строителни материали, изделия и технология за производството им
Акредитация валидна до: 20.05.2021 г.
Оценка: 8,96

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,30

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма:
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма:
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,53

GoTop