Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – гр. Варна

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – гр. Варна

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознание
Докторска програма: Технологии, машини и системи за леярното производство
Оценка: 9,06
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознание
Докторска програма: Методи на контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
Оценка: 9,09
Акредитацията е дадена на: 16.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на флуидите
Оценка: 8,16
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Материалознание и технология на машиностроителните материали
Акредитация валидна до: 24.01.2026 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Докторска програма: Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)
Акредитация валидна до: 21.06.2025 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Теория на кораба
Акредитация валидна до: 21.06.2025 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 5.7.Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Речно и морско строителство към Център по хидро- и аеродинамика – гр. Варна
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма:
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,26

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма:
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Металознание и термична обработка на металите
Акредитация валидна до: 26.09.2019 г.
Оценка: 9,36

GoTop