Институт по микробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по микробиология Стефан Ангелов

Професионално направление: 5.11. Биотехнологии, от област на висше образование 5. Технически науки
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Оценка: 9,28
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Микробиология
Оценка: 9,57
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Имунология
Оценка: 9,64
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Вирусология
Оценка: 9,51
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 5.11 Биотехнологии
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,68

GoTop