Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 20.07.2026 г.
Оценка: 9,70
(актуализирано 29.06.2021 г.)

GoTop