Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Молекулярна биология
Оценка: 9,69
Акредитацията е дадена на: 26.01.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Молекулярна генетика
Оценка: 9,52
Акредитацията е дадена на: 31.03.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и биологично активните вещества
Акредитация валидна до: 08.02.2027 г.
Оценка: 9,66
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,60

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,78

GoTop