Институт по невробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по невробиология

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Оценка: 9,38
Акредитацията е дадена на: 30.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология
Оценка: 9,40
Акредитацията е дадена на: 20.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психофизиология
Оценка: 9,41
Акредитацията е дадена на: 24.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)


Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,51

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Фармакология
Акредитация валидна до: 28.01.2021 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до: 15.07.2015 г.

GoTop