Институт по обща и неорганична химия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по обща и неорганична химия

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 15.02.2027 г.
Оценка: 9,57
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Неорганична химия
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,84
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химична кинетика и катализ
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,56
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Аналитична химия
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,32
(актуализирано 25.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химия на твърдото тяло
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,82
(актуализирано 25.06.2021 г.)

GoTop