Институт по океанология – гр. Варна

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по океанология – гр. Варна

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Оценка: 9,22
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Хидробиология
Оценка: 9,45
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма
: Геология на океаните и моретата
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Океанология
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Хидробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,52


Докторска програма: Системи и устройства за опазвне на околната среда
Акредитация валидна до: 15.01.2016 г.

GoTop