Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Акредитация валидна до: 15.02.2027 г.
Оценка: 9,77
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,67
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,59
(актуализирано 23.06.2021 г.)

GoTop