Институт по органична химия с Център по фитохимия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по органична химия с Център по фитохимия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 22.02.2027 г.
Оценка: 9,86
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологичноте активни вещества
Акредитация валидна до: 22.02.2027 г.
Оценка: 9,82
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на природните и синтетичните горива
Акредитация валидна до: 28.04.2020 г.
Оценка: 9,66

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Теоретична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Органична химия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен синтез
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,62

Докторска програма: Химия на елементоорганичните съединения
Акредитация валидна до:

GoTop