Институт по роботика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по роботика

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Оценка: 9,38
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизация на производството (по отрасли)
Оценка: 9,26
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Оценка: 9,38
Акредитацията е дадена на: 06.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 27.02.2023 г.)

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,25

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизация на производството
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,38

Докторска програма: Теория на автоматичното управление
Акредитация валидна до: 15.01.2016 г.

GoTop