Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Общо и сравнително езикознание
Акредитация валидна до: 18.11.2026 г.
Оценка: 9,24
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 18.11.2026 г.
Оценка: 9,61
(актуализирано 28.06.2021 г.)

GoTop