Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Оценка: 8,02
Акредитацията е дадена на: 14.12.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: Не дава акредитация
Оценка: 7,78
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Теория и история на културата
Акредитация валидна до: Не дава акредитация
Оценка: 7,78
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Балкански литератури и култури
Акредитация валидна до: 28.10.2025 г.
Оценка: 8,96
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Стара история и тракология
Акредитация валидна до: 02.12.2026 г.
Оценка: 9,19
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 02.12.2026 г.
Оценка: 9,05
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 02.12.2026 г.
Оценка: 9,30
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 18.09.2024 г.
Оценка: 8,63

GoTop