Институт за държавата и правото

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за държавата и правото

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма:
Международно право и международни отношения
Оценка: 9,07
Акредитацията е дадена на:
04.08.2022 г.
Срокът на валидност е
до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Трудово право и обществено осигуряване
Оценка: 8,72
Акредитацията е дадена на: 30.09.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Граждански процес
Оценка: 8,34
Акредитацията е дадена на: 09.12.2021 г.
Срокът на валидност е е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Наказателен процес
Акредитация валидна до: 14.05.2026 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 3.6 Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Административно право и административен процес
Акредитация валидна до: 30.01.2026 г.
Оценка: 9,06

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно частно право
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Правна социология. Правна информатика.
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,34

GoTop