Институт за гората

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за гората

Професионално направление: 4.3. Биологически наука
Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Оценка: 9,35
Акредитацията е дадена на: 02.11.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,48

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесовъдство (вкл. Дендрология)
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,46

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Лесоустройство и таксация
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,08

Професионално направление: 6.5. Горско стопанство от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Горски култури, селекция и семепроизводство
Акредитация валидна до: 31.01.2024 г.
Оценка: 8,52

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 20.04.2021 г.
Оценка: 8,09


Докторска програма: Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство и добива на дървесина
Акредитация валидна до: не се дава акредитация

Докторска програма: Почвознание
Акредитация валидна до: 10.11.2015 г.

GoTop