Институт за исторически изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за исторически изследвания

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика /вкл. Историография и изворознание/
Акредитация валидна до: 02.12.2026 г.
Оценка: 9,13
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Нова и най-нова обща история
Акредитация валидна до: 02.12.2026 г.
Оценка: 9,10
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: История на България
Акредитация валидна до: 18.11.2026 г.
Оценка: 9,19
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: Средновековна обща история
Акредитация валидна до: 18.09.2024 г.
Оценка: 8,50

GoTop