Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите

Професионално направление: 4.4 Науки за земята от област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,32
Акредитацията е дадена на: 21.01.2024 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

GoTop