Институт за космически изследвания и технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за космически изследвания и технологии

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Оценка: 9,37
Акредитацията е дадена на: 23.03.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 13.06.2023 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,52
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,44
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,09
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
Акредитация валидна до: 20.07.2024 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,72

GoTop