Институт за литература на БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за литература на Българска академия на науките

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Руска литература
Акредитация валидна до: 28.10.2025 г.
Оценка: 8,98
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Литература на народите от Европа, Азия, Америка и Австралия
Акредитация валидна до: 28.10.2025 г.
Оценка: 8,98
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,37

GoTop