Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Радиохимия
Оценка: 9,41
Акредитация валидна до: 26.04.2027 г.
(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Неутронна физика и физика на ядрените реактори
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Ядрена физика
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Теоретична и математическа физика
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,65

Професионално направление: 5.4 Енергетика
Докторска програма: Ядрени реактори
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,24

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Теоретична и математична физика
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на атомите и молекулите
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,65

GoTop