Кирило-Методиевски научен център на БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Кирило-Методиевски научен център на БАН

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Български език (Кирилометодиевистика)
Акредитация валидна до: 18.11.2026 г.
Оценка: 9,65
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: История на България (Кирилометодиевистика)
Акредитация валидна до: 18.11.2025 г.
Оценка: 8,99
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,25

Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,38

GoTop