Национален археологически институт с музей

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален археологически институт с музей

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Стара история /вкл. праистория/
Акредитация валидна до: 18.09.2025 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика)
Акредитация валидна до: 18.09.2025 г.
Оценка: 9,13

GoTop