Национален институт по геофизика, геодезия и география

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален институт по геофизика, геодезия и география

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Обща, висша и приложна геодезия
Оценка: 9,15
Акредитацията е дадена на: 06.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 24.02.2023 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Картография и географски информационни системи
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,28
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,63
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Земен магнетизъм и гравиметрия
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,59
(актуализарано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Сеизмология и вътрешен строеж на Земята
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,20
(актуализарано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Геоморфология и палеогеография
Акредитация валидна до: 12.06.2024 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Хидрология на сушата и водните ресурси
Акредитация валидна до: 12.06.2024 г.
Оценка: 9,46

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Климатология
Акредитация валидна до: 12.06.2024 г.
Оценка: 9,47

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: География на населението и селищата
Акредитация валидна до: 14.05.2024 г.
Оценка: 9,29

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Икономическа и социална география
Акредитация валидна до: 14.05.2024 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Физическа география и ландшафтознание
Акредитация валидна до: 14.05.2024 г.
Оценка: 9,35


Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Обща, висша и приложна геодезия
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,50

GoTop