Национален институт по метеорология и хидрология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален институт по метеорология и хидрология

Професионално направление: 4.4 Науки за Земята, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Метеорология
Акредитация валидна до: 28.01.2027 г.
Оценка: 9,45
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Инженерна хидрогеология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до: 22.01.2016 г.
Оценка: много добра

GoTop