Национален природонаучен музей

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален природонаучен музей

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Ентомология
Оценка: 9,53
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Зоология
Оценка: 9,59
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

GoTop