Център по растителна системна биология и биотехнология – Пловдив

Програмна акредитация на ОНС „доктор”

Център по растителна системна биология и биотехнология – Пловдив

Професионално направление: 5.11. Биотехнологии
Докторска програма: Биотехнологии
Оценка: 8,48
Акредитацията е дадена на: 30.07.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

GoTop