Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 14.12.2026 г.
Оценка: 9,05
(актуализирано 23.06.2020 г.)

GoTop