Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Технология на полупроводникови материали и електронни елементи
Оценка: 9,47
Акредитация валидна до: 26.04.2027 г.
(актуализирано 22.02.2022 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 14.12.2026 г.
Оценка: 9,32
(актуализирано 23.06.2020 г.)

Докторска програма: Микроелектроника
Акредитация валидна до: не се дава акредитация

GoTop