Институт по отбрана към Министерство на отбраната

Програмна акредитация на ОНС „доктор”

Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ към Министерството на отбраната

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански правни науки
Докторска програма: Социология на отбраната и сигурността
Оценка: 8,62
Акредитацията е дадена на: 28.10.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)
Оценка: 8,83
Акредитацията е дадена на: 28.10.2021 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.02.2022 г.)

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
Акредитация валидна до: 30.11.2023 г.
Оценка: 8,54

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника
Акредитация валидна до: 30.11.2024 г.
Оценка: 9,14

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Докторска програма: Радиолокация и радионавигация
Акредитация валидна до: 30.11.2023 г.
Оценка: 8,86

Професионално направление: 5.10 Химични технологии
Докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната
Акредитация валидна до: 16.11.2023 г.
Оценка: 8,76

Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати
Акредитация валидна до: 14.12.2023 г.
Оценка: 8,34

Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Акредитация валидна до: 14.12.2024 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство
Докторска програма: Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати
Акредитация валидна до: 23.11.2024 г.
Оценка: 9,49

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство
Докторска програма: Оптични лазерни уреди и методи
Акредитация валидна до: 23.11.2024 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство
Докторска програма: Методи за контролиране и изпитвания на материали, изделия и апаратура
Акредитация валидна до: 23.11.2023 г.
Оценка: 8,69

GoTop