Агробиоинститут

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Агробиоинститут

Професионално направление: 4.3 Биологически науки, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Генетика
Оценка: 9,45
Акредитацията е дадена на: 17.03.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Докторска програма: Растителна защитa (вкл.фитопатология, вирусология, хербология и др.)
Акредитация валидна до: 23.04.2021 г.
Оценка: 9,54

GoTop