Институт по аграрна икономика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по аграрна икономика

Професионално направление: 3.8. Икономика, от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Организация и управление (земеделие)
Оценка: 8,32
Акредитацията е дадена на: 30.03.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Икономика и управление (земеделие)
Акредитация валидна до: 21.06.2022 г.
Оценка: 8,36

GoTop