Институт по фуражни култури – Плевен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по фуражни култури – Плевен

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Оценка: 8,28
Акредитацията е дадена на: 06.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Оценка: 8,24
Акредитацията е дадена на: 06.10.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Отказана програмна акредитацията на докторска програма: Растителна защита на: 06.10.2022 г.
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растениевъдство
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите
Акредитация валидна до: 24.03.2021 г.
Оценка: 8,19

GoTop