Институт по криобиология и хранителни технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по криобиология и хранителни технологии, гр. Пловдив

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на биологично активните вещества
Оценка: 9,00
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на плодовите и зеленчукови консерви
Оценка: 9,33
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии
Докторска програма: Технология на месните и рибните продукти
Оценка: 8,58
Акредитацията е дадена на: 03.11.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

GoTop