Институт по овощарство – Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по овощарство – Пловдив

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овощарство
Оценка: 9,09
Акредитацията е дадена на: 02.11.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.2. Растителна защита, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Растителна защита
Оценка: 8,90
Акредитацията е дадена на: 13.04.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,71

GoTop