Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян

Професионално направление: 6.3 Животновъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овцевъдство и козевъдство
Оценка: 9,08
Акредитацията е дадена на: 14.12.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Овощарство
Оценка: 9,20
Акредитацията е дадена на: 14.12.2023 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.3 Животновъдство
Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Оценка: 8,17
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Фуражно производство, ливадарство
Оценка: 8,49
Акредитацията е дадена на: 04.08.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)


Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Фуражно производство, ливадарство
Акредитация валидна до: 30.06.2021 г.
Оценка: 8,95

GoTop