Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров“ – гр. София

Професионално направление: 6.2. Растителна защита, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Растителна защита, (вкл. фитопатология, ентомология, хербология и др.)
Оценка: 9,28
Акредитацията е дадена на: 15.02.2024 г.
Срокът на валидност на акредитацията е 4 (четири) години
(актуализирано 11.04.2024 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Агрохимия
Оценка: 8,37
Акредитацията е дадена на: 02.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Почвознание
Оценка: 8,53
Акредитацията е дадена на: 02.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)
Оценка: 8,37
Акредитацията е дадена на: 02.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство, от област на висше образование Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Общо земеделие
Оценка: 8,28
Акредитацията е дадена на: 02.06.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 18.10.2022 г.)

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Механизация и електрификация на растениевъдството
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,14

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Механизация и електрификация на животновъдството
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Хидромелиоративно строителство
Акредитация валидна до: 27.05.2022 г.
Оценка: 9,22

GoTop